Tasarım ve Doğrulama Mühendisi - Vizyoner Genç (2023)

SAVUNMA SANAYİİ AKADEMİSİ PROJESİ VİZYONER GENÇ WEB SİTESİ KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ HAKKINDAKİ POLİTİKASINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME

AMAÇ

İşbu bilgilendirme, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“Kanun”) 10. maddesi çerçevesinde yasal yükümlülüğümüz gereğince yapılmakta olup;) Vizyoner Genç Web Sitesi ile paylaştığınız kişisel verilerinizin kullanılması, işlenmesi, muhafaza edilmesi ve gerektiğinde silinmesi ile Kanun kapsamındaki haklarınızı içermektedir.

Vizyoner Genç Web Sitesi, müşterilerinin, ziyaretçilerinin, çalışanlarının ve sair üçüncü kişilerinin bilgilerinin gizli tutulmasına özen gösterir. Bu kapsamda Vizyoner Genç Web Sitesi’nin Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası kapsamındaki amaçları aşağıdaki gibidir:

 • Vizyoner Genç Web Sitesi işlemekte olduğu verilere ve saklamakta olduğu kişisel veri envanterine yönelik gizlilik ve güvenlik ilkelerini belirlemek,
 • 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu gereği, yasa ve düzenlemelere kişisel verilerin korunması açısından uyum sağlamak,
 • Tüm çalışanlarında kişisel verilerin korunması konusunda farkındalığı sağlamak,
 • Faaliyetlerini ilgilendiren iç ve dış paydaşlara yönelik kişisel verilerin korunması prensiplerini belirlemektir.

KAPSAM

Elektronik ve/veya fiziksel ortamda temin edilen ve saklanan Vizyoner Genç Web Sitesi veri envanterinin kapsamı aşağıda belirtilen şekilde özetlenebilir.

 • Mevcut şirketlerin çalışanlarına ve eski çalışanlara ait kişisel ve özel nitelikli kişisel veriler
 • İş ve staj başvurusunda bulunan ve/veya işe alınan ve staja kabul edilen kişilere ait kişisel ve özel nitelikli kişisel veriler
 • Tedarikçilere, müşterilere ve ziyaretçilere ait kişisel ve özel nitelikli kişisel veriler

İŞ VEYA STAJ BAŞVURUSUNDA BULUNAN ADAYLARIN KİŞİSEL VERİLERİNİN İŞLENMESİ

Vizyoner Genç Web Sitesi.’nin insan kaynakları faaliyetlerinin tasarlanması, yürütülmesi ve planlanması ile icrasına destek olunması amaçları doğrultusunda iş veya staj başvurusunda bulunan adayların kişisel verileri işlenmektedir.

Vizyoner Genç Web Sitesi Kariyer sayfası üzerinden gerçekleştirilen iş ve staj başvuruları için alınan kayıtlar; iş başvurusunda bulunan ancak görüşmeye çağrılmayan kişiler ile staj başvurusunda bulunan ancak staja kabul edilmeyen kişilere ait veriler 2 yıl süre ile elektronik ortamda saklanır ve 2 yıl süre sonunda başvuru sırasında alınan veriler anonim hale getirilir.

İş başvurusunda bulunan ve görüşmeye çağrılan; staj başvurusunda bulunan ve staja kabul edilen; işe alınan kişilere ait kişisel veriler dış ağ elektronik ortamında 2 yıl süre ile saklanır, 2 yılın sonunda veriler anonim hale getirilir. Ancak, Vizyoner Genç Web Sitesi ’nin faaliyet konuları değerlendirildiğinde, tabi olduğu mevzuat gereğince, iş ve staj başvurularına ilişkin bilgi, belge, evrak ve dokümantasyonu basılı ve iç ağ elektronik ortamda gizliliği korunarak ve güvenli bir şekilde saklamak kaydıyla kendi kurumsal arşivinde tutma ve başvurulan ilgili şirketle paylaşma hakkını saklı tutar.

İş veya staj başvurusunda bulunan adayların işe alım veya staja kabul sürecinde toplanan kişisel verileri ile işin niteliğine göre toplanan özel nitelikli kişisel verileri, Vizyoner Genç Web Sitesi tarafından; aşağıda sıralanan amaçlarla işlenmektedir:

 1. İş veya staj başvurusunda bulunan adayların niteliğini, tecrübesini ve ilgisini açık pozisyona uygunluğunu değerlendirmek;
 2. Gerektiği takdirde, adayların ilettiği bilgilerin doğruluğunun kontrolünü yapmak veya üçüncü kişilerle iletişime geçip aday hakkında araştırma yapmak;
 3. Başvuru ve işe alım süreci hakkında aday ile iletişime geçmek veya uygun olduğu takdirde, sonradan açılan herhangi bir pozisyon için aday ile iletişime geçmek;
 4. İlgili mevzuatın gereklerini ya da yetkili kurum veya kuruluşların taleplerini karşılamak;
 5. Vizyoner Genç Web Sitesi ve paydaşlarının uyguladığı işe alım ilkelerini geliştirmek ve iyileştirmek.

İş ve/veya staj başvurusunda bulunan adayların kişisel verileri aşağıdaki yöntem ve vasıtalarla toplanabilmektedir:

(Video) Vizyoner Genç Staj Programı Birinci Dönem

 1. Yazılı veya elektronik ortamda yayınlanan dijital başvuru formu;
 2. İstihdam veya danışmanlık şirketleri;
 3. Video konferans, telefon gibi araçlarla veya yüz yüze mülakat yapılan hallerde, mülakat sırasında;
 4. Aday tarafından iletilen bilgilerin doğruluğunu teyit etmek amacıyla yapılan kontroller ile Vizyoner Genç Web Sitesi tarafından yapılan araştırmalar;
 5. Tecrübesi olan uzman kişiler tarafından yapılan ve sonuçları incelenen yetenek ve kişilik özelliklerini tespit eden işe alım testleri.

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARI

Vizyoner Genç Web Sitesi Kanun’da belirtilen kişisel veri işleme şartları içerisindeki amaçlarla ve koşullarla sınırlı olarak kişisel verileri işlemektedir.

 1. Kanun’dan ve sair yasal mevzuatta öngörülen sebeplerle kişisel veriler işlenmektedir.
 2. Verdiğimiz / vereceğimiz hizmetleri mevzuatın, sözleşmenin ve teknolojinin gereklerine uygun şekilde ifa edebilmek, sunduğumuz ürün ve hizmetlerimizi geliştirebilmek, tedarik süreçlerimize yön verebilmek, ticari faaliyet konularımızı gerçekleştirilmek, başta Mili Savunma Bakanlığı ve Savunma Sanayii Başkanlığı olmak üzere adli ve idari mercilerce öngörülen bilgi saklama, raporlama ve bilgilendirme yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek, reklam ve tanıtım faaliyetlerinde bulunmak, mevcut ve potansiyel insan kaynağı ve müşteri portföyümüzü analiz etmek, geliştirmek amaçlarıyla Kanun’a uygun olarak kişisel verilerin işlenmesi amaçlanmaktadır.

KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YÖNTEMLERİ

 • Kişinin açık rızasına dayalı beyan ve formları
 • Yetkili kanallar aracılığıyla tarafımıza iletilen her türlü başvurular
 • Eğitim ve etkinliklerde toplanan formlar
 • Faaliyetimizi gerçekleştirmek üzere yapılan fuarlarda edinilen veriler
 • İnternet sitesi ziyaretlerinde sistemimizin sizi tanımak için kullandığı çerezler (cookieler) vb. aracılığıyla kişisel verileriniz sözlü, yazılı veya elektronik ortamda

toplanabilmektedir.

VERİ AKTARIMI

Vizyoner Genç Web Sitesi bünyesinde veri aktarımı yapılabilecek olan kişiler ile veri aktarım amacı ve tanımı aşağıda belirtilmiştir:

Veri Aktarımı Yapılabilecek Kişiler

Tanımı

Veri Aktarım Amacı

Vizyoner Genç Web Sitesi Yetkilileri

Vizyoner Genç Web Sitesi yetkilileri

İlgili mevzuat hükümlerine göre Vizyoner Genç Web Sitesi’nin ticari faaliyetlerine ilişkin stratejilerin tasarlanması, en üst düzeyde yönetiminin sağlanması ve denetim amaçlarıyla sınırlı olarak

Mevzuat Gereği Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşları

İlgili mevzuat hükümlerine göre Vizyoner Genç Web Sitesi’nden bilgi ve belge almaya yetkili kamu kurum ve kuruluşları

Milli Savunma Bakanlığı, Savunma Sanayii Başkanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Kaymakamlıklar v.b. ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının hukuki yetkisi dahilinde talep ettiği amaçla sınırlı olarak

Mevzuat Gereği Yetkili Özel Hukuk Kişileri

İlgili mevzuat hükümlerine göre Vizyoner Genç Web Sitesi ‘nden bilgi ve belge almaya yetkili özel hukuk kişileri

İlgili özel hukuk kişilerinin hukuki yetkisi dahilinde talep ettiği amaçla sınırlı olarak

KİŞİ HAKLARI

Herkes, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında, veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili;

 1. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 6. Kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hâle getirilmesine ilişkin diğer kanunlarda yer alan hükümler saklı kalmakla birlikte, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel veriler resen veya ilgili kişinin talebi üzerine veri sorumlusu tarafından silinir, yok edilir veya anonim hâle getirilir. Söz konusu şartlar çerçevesinde, kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 7. (e) ve (f) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 8. İşlenen verilerin özellikle otomatik sistemler ile analiz edilmesiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 9. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme,

haklarına sahiptir.

VERİ SORUMLUSUNA BAŞVURU

 1. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun uygulanmasıyla ilgili taleplerinizi yazılı olarak aşağıda yer alan adrese iletebilirsiniz.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı

Devlet Mahallesi Süleyman Emin Caddesi

No:6-7 06420 Çankaya / ANKARA / TÜRKİYE

 1. Veri güvenliğini sağlamak amacıyla, başvuruda bulunan kişinin başvuruya konu kişisel verinin sahibi olup olmadığını tespit etmek amacıyla başvuruda bulunan kişiden bilgi talep edebilecektir. Ayrıca kişisel veri sahibinin başvurusunun talebe uygun bir biçimde sonuçlandırılmasını sağlamak adına, kişisel veri sahibine başvurusu ile ilgili soru yöneltilebilir.
 2. Veri sahibinin başvurusunun; diğer kişilerin hak ve özgürlüklerini engelleme ihtimali olması, orantısız çaba gerektirmesi, bilginin kamuya açık bir bilgi olması gibi durumlarda, gerekçesi açıklanarak talep reddedilebilecektir.
 3. Başvurunun sonuçlandırılması ve sonuçların sizlere iletilmesinin teminini sağlamak amacıyla aşağıda yer alan bilgilerin başvuruda bulunan veri sahibi tarafından düzenlenmesi gerekmektedir. Başvuruda bulunan veri sahibinin aşağıda yer alan bilgileri içerecek şekilde tarafımıza ıslak imzalı bir dilekçe ile talebini iletmesi beklenmektedir.
 • Adı-Soyadı
 • T.C. Kimlik Numarası
 • Adresi
 • Cep Telefonu Numarası
 • E-Posta Adresi
 • Talep konusu
 • İletişim Adresi Tercihi
 • Başvuru Tarihi
 • İmza
 1. Talebiniz kabul edilebilir veya gerekçesi açıklanarak reddedilebilir ve cevap, yazılı olarak veya elektronik ortamda bildirilir. Başvuruda yer alan talebinizin kabul edilmesi hâlinde gereği yerine getirilir.

ÖNEMLİ NOT:Veri sahibinin başvuru süreci yalnızca, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun uygulanmasıyla ilgili talepleri içeren başvuruları ifade etmektedir; iş ve/veya staj başvuruları ve söz konusu başvurulara ilişkin soru ve taleplerin iletilmesi bu kapsamın dışındadır.

(Video) VİZYONER GENÇ KÖK İLE SAVUNMA SANAYİİNDE USTA-ÇIRAK DÖNEMİ

Bilgilerinize sunarız.

VERİ SAHİBİNİN AÇIK RIZA BEYAN FORMU

İşbu Bilgilendirme Yazısını okuduğumu ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında, kişisel verilerinin Vizyoner Genç Web Sitesi tarafından yasadaki ve yukarıdaki esaslar çerçevesinde toplanmasına, kaydedilmesine, işlenmesine saklanmasına, kullanılmasına ve aynı amaçlara yönelik olarak üçüncü kişilere aktarılmasına/paylaşılmasına peşinen izin verdiğimi kabul, beyan ve taahhüt ederim.

6698 sayılı “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu” ve “Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesi ve MahremiyetininSağlanması Hakkında Yönetmelik” gereğince, kişisel verilerimin, özel nitelikli kişisel verilerimin,sağlık verilerimin Vizyoner Genç Web Sitesi tarafından işlenmesine ilişkin yukarıdaki bilgilendirme metnini aldım.Vizyoner Genç Web Sitesi’ne tarafımca sözlü/yazılı ve/veya elektronik ortamda verilen kimliğimi belirleyen veyabelirlemeye yarayanlar da dahil olmak üzere her türlü kişisel verimin, özel nitelikli kişisel verimin,kişisel sağlık verilerimin Vizyoner Genç Web Sitesi tarafından işlenmesine, iş sözleşmesi yapılması amacıyla adayseçimi, iş sözleşmesinin imzalanması ve iş sözleşmesi gereği ile sağlık hizmeti verilebilmesi ve bu hizmetlerin planlanması amacıyla, yukarıda belirtilen mevzuatlar kapsamında paylaşımın gerekli olduğu diğer kişi ve kuruluşlar,istihbarat amacıyla önceki işverenler ile paylaşılmasına; kişisel veriler, özel nitelikli kişisel veriler,sağlık verilerimin 6698 sayılı “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu”nda ve “Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesive Mahremiyetinin Sağlanması Hakkında Yönetmelik”te tanımlanan kapsamda aşağıda detayları verilen kişisel ve özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesine muvafakatettiğimi kabul, beyan ve taahhüt ederim.

 • Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan; kısmen veya tamamen otomatik şekilde veya veri kayıt sisteminin bir parçası olarak otomatik olmayan şekilde işlenen; kişinin kimliğine dair bilgilerin bulunduğu verilerdir; ad-soyad, T.C.Kimlik numarası, uyruk bilgisi, anne adı-baba adı, doğum yeri, doğum tarihi, cinsiyet gibi bilgileri içeren ehliyet, nüfus cüzdanı ve pasaport gibi belgeler ile vergi numarası, SGK numarası, imza bilgisi, taşıt plakası v.b. bilgiler
 • Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan; kısmen veya tamamen otomatik şekilde veya veri kayıt sisteminin bir parçası olarak otomatik olmayan şekilde işlenen; telefon numarası, adres, e-mail adresi, faks numarası, IP adresi gibi bilgiler
 • Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan; kısmen veya tamamen otomatik şekilde veya veri kayıt sisteminin bir parçası olarak otomatik olmayan şekilde işlenen; fiziksel mekana girişte, fiziksel mekanın içerisinde kalış sırasında alınan kayıtlar ve belgelere ilişkin kişisel veriler; kamera kayıtları, parmak izi kayıtları ve güvenlik noktasında alınan kayıtlar
 • Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan; fotoğraf ve kamera kayıtları (Fiziksel Mekan Güvenlik Bilgisi kapsamında giren kayıtlar hariç), kişisel veri içeren belgelerin kopyası niteliğindeki belgelerde yer alan veriler
 • Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan; kısmen veya tamamen otomatik şekilde veya veri kayıt sisteminin bir parçası olarak otomatik olmayan şekilde işlenen; Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 6. maddesinde belirtilen veriler (örn. kan grubu da dahil sağlık verileri, biyometrik veriler vb.)
 • Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan; kısmen veya tamamen otomatik şekilde veya veri kayıt sisteminin bir parçası olarak otomatik olmayan şekilde işlenen; Vizyoner Genç Web Sitesi’ne yöneltilmiş olan her türlü talep veya şikayetin alınması ve değerlendirilmesine ilişkin kişisel veriler

Vizyoner Genç Web Sitesi Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Hakkında Bilgilendirme metnini ve haklarımı okudum ve kabul ediyorum.

Kişisel verilerinizin işlenmesine yönelik tercihinizi belirtiniz.

HÜKÜMLER

SÖZLEŞME HAKKINDA

Aday, "Üye Ol " veya benzeri ifadeleri tıklayarak, kaydolarak, erişimde bulunarak veya hizmetlerimizi kullanarak, vizyonergenc.com TR Eğitim ve Teknoloji A.Ş. ile hukuki olarak bağlayıcı bu Hizmet Sözleşmesi'ni akdetmiş olur.

Kişisel verilerinizin işlenmesi ile ilgili haklarınız, işlenmelere ve buna ilişkin istenen rızalarınıza dair bilgilendirilmeniz için SAVUNMA SANAYİİ AKADEMİSİ PROJESİ VİZYONER GENÇ WEB SİTESİ KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ HAKKINDAKİ POLİTİKASINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME METNİ’ne bakabilirsiniz. Hizmetlerimizi kullanımınız, ayrıca Çerez Politikamıza’da tabidir.

TANIMLAR

(Video) Farkındalık Seviye Proje Yönetimi Eğitimi

Bu Sözleşme’de geçen;

Şirket: TR Eğitim ve Teknoloji Anonim Şirketi’ni,

Sözleşme: Hizmet Sözleşmesi’ni,

Platform: https://vizyonergenc.com sitesini,

Aday: İş veya staj arayan Platform üyelerini,

İşveren Müşteri: Çalışan veya stajyer arayan kullanıcıları,

Kurum: Kişisel Verileri Koruma Kurumu’nu ifade eder.

HİZMETLERİMİZ

İş bu Sözleşme, halihazırdawww.vizyonergenc.com alan adı aracılığı ile verilen istihdama yönelik hizmetlerle, bu hizmetler için Platform içinde yapılan veri toplama ve Platform dışında yapılan araştırma ve pazarlama aktiviteleri de dahil olmak üzere bu Sözleşme altında sunulduğu ifade edilen diğer tüm hizmetler için geçerlidir. İşbu Sözleşme Aday için geçerlidir.

PLATFORM KULLANIMINA İLİŞKİN HÜKÜMLER

 • Aday, üyeliği kapsamında üyelik formunda verdiği ve Platform'da paylaştığı özgeçmiş bilgileri dahil tüm bilgilerden yararlanarak Şirket'in kendisi için bir hesap ve profil oluşturmasına peşinen izin vermektedir. Formdaki ve özgeçmişteki bilgilerin doğruluğu konusunda ilgili olarak ortaya çıkabilecek itilaflarda her türlü hukuki, cezai ve/veya idari sorumluluk bizzat Adaya aittir.
 • Özgeçmişiniz, "sadece başvuru yaptığınız firmalar" ile paylaşılır. Özgeçmişiniz vizyonergenc.com ile çalışan, sadece başvuru yaptığınız firmalar tarafından görüntülenebilecektir.
 • Aday, paylaşım tercihleri ile ilintili olarak Platform'da yayımlanan özgeçmişi ve dolayısı ile normal ve/veya özel nitelikli kişisel verileri ile ilgili tüm sorumluluğun vizyonergenc.com ile vizyonergenc.com’un işveren müşterisi konumunda olan ve başvuru yaptığı firmalara geçtiğini,
 • Aday, Şirket'in, Aday'ın firmalar tarafından elde edilen bilgilerle ilgili işveren müşteri ile müştereken sorumluluğu olduğunu,
 • İşveren müşterilere, adayın onayı ve bilgisi dahilinde iletilen bilgiler üzerinde, Şirket'in müdahale hakkı olmadığını peşinen kabul eder.

Herhangi bir tarihte Aday, firma tarafından elde edilmiş ve/veya firma tarafından kaydedilmiş normal ve/veya özel nitelikli kişisel verilerinin silinmesini, yok edilmesini ve/veya anonim hale getirilmesini isterse bu talebini Şirket' e veya direkt olarak söz konusu firmaya kanunun öngördüğü şekil şartlarına uygun biçimde iletecektir.

Aday, istediği bir zaman diliminde Platform‘da yer alan özgeçmiş bilgilerinde güncelleme yapabilmektedir. Aday, özgeçmiş bilgilerinde güncelleme işlemi gerçekleştirdiği anda, o tarihten sonra yapılacak tüm iş ilanı başvurularında, İşveren Müşteri tarafından en son güncellemelerin görüleceğini peşinen kabul eder.

vizyonergenc.com ‘un işveren müşteri sistemlerine entegrasyonu olan müşteriler, adaya ait özgeçmiş bilgilerini vizyonergenc.com üzerinden, kendi sistemlerine uygun formatta aktarabilme imkanına sahiptir, bu durumda işveren, aktarılan özgeçmiş bilgileri üzerinde işlem yapabilir. vizyonergenc.com ‘un, bu şekilde aktarılan özgeçmişler üzerinde kontrol ve müdahale hakkı yoktur. Bunun yanında özgeçmiş entegrasyonu anlaşması olan işveren müşterilerin, kendi sistemlerine aktardıkları özgeçmişlerinin güvenliğinden, işveren müşterinin kendisi sorumludur. Benzer şekilde, bu entegrasyon ile, müşteri kendi kullandığı yazılım üzerinde iş ilanı oluşturup, aynı anda vizyonergenc.com sistemi üzerinden, vizyonergenc.com formatında ilan yayınlayabilmektedir. Bu durumda da adayın ilana yaptığı başvuru esnasında ilettiği bilgilere vizyonergenc.com' un müdahale hakkı bulunmamaktadır.

Adayın, ilana başvuru yapması esnasında, vizyonergenc.com sisteminden, kendisine sorulan yönlendirme sorusuna onay vererek, başvuru yapacağı ilanı yayınlamış olan firmanın başvuru sayfasına yönlendirilmesi durumunda, bu sayfada doldurduğu bilgiler ve yüklediği dosyalar, vizyonergenc.com sistemlerine değil, söz konusu firmanın sistemlerine işlenmekte, firmanın kendi sistemlerine kaydedilmektedir. Bu ilan tipine başvuru yapan adayın başvurusu üzerinde vizyonergenc.com müdahale hakkı bulunmamaktadır.

(Video) KÖK 2021 Çıraklarımızla Eğitim ve Tanıtım Çekimi

Aday, yaptığı başvuruyu istediği zaman geri çekebilir. Bu durumda, başvuruya ait kişisel veriler işveren müşteri tarafından görünmez. Aday İşveren Müşteri'ye yaptığı başvuruyu istediği zaman geri çekme hakkına sahiptir. Başvuru geri çekilene kadar olan süreçte Müşteri başvuruya ait kişisel verilere erişebilir.

Platform'da verilen bağlantı veya bağlantılar takip edilerek aday tarafından herhangi bir bilgi girişi yapıldığında, bu bilgilerin içeriği, doğruluğu, ile ilgili olarak Şirket'in hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır.

Şirket'in, özgeçmiş bilgileri oluşturma formunda aday tarafından verilen bilgiler ile varsa aday tarafından Platform'a yerleştirilen özgeçmiş bilgilerinin doğruluğunu araştırma yükümlülüğü bulunmamaktadır. Verilen bilgilerin doğruluğundan bizzat Aday sorumludur.

Aday işbu form ve özgeçmişte yer alan tüm bilgilerini başvurduğu iş ve/veya staj ilanını yayınlayan firmaların görüntüleyebileceğini peşinen kabul eder.

Aday, Platformda yayımlanan herhangi bir ilana başvurduktan sonra aktarılan normal ve/veya özel nitelikli kişisel verileri ile ilgili her türlü sorumluluğun Şirket ve ilan sahibi İşveren Müşteri tarafından müştereken üstlenildiğini' Şirket'in, ilana başvuru yapılması ile aktarılan bilgilerle ilgili herhangi bir müdahale hakkı olmadığını peşinen kabul etmektedir. Aynı şekilde Aday, herhangi bir tarihte başvurduğu ilan ile ilan sahibi İşveren Müşteri'ye aktarılan normal ve/veya özel nitelikli kişisel verilerinin imha sürecine tabi tutulmasını isterse bu talebini direkt olarak ilan sahibi firmaya veya Şirket'e iletmesi gerekir.

ADAY İLE İLETİŞİM

Şirket'in aday tarafından platform'a kayıt formunda belirtilen veya daha sonra kendisi tarafından güncellenen e-posta adresi üzerinden kullanıcıya iletişim, yeni ürünlerle, sistem geliştirmeleri ile ilgili bildirim ve diğer amaçlarla ulaşma hakkı bulunmaktadır. Aday iş bu Sözleşme'yi kabul etmekle aksine bir bildirimi olmadığı müddetçe Şirket'in kendisine yönelik yukarıda belirtilen iletişim faaliyetlerinde bulunabileceğini kabul ve beyan etmektedir. Aday, kendisine gönderilen e-postada yer alan "Abonelikten çık’’ veya ‘’Üyelikten ayrıl’’ bağlantısını kullanarak tek tıkla e-posta listesinden çıkabilir. Aday ‘’Bültenden ayrıl’’ bağlantısını kullanarak Vizyoner Genç Bülten bildirim listesinden ayrılabilir.

YÜKÜMLÜLÜKLERİNİZ

Aşağıda yer alan yükümlülüklerin aday tarafından ihlali halinde Şirket, üçüncü kişiler nezdinde olanlar dahil, herhangi bir zarara uğradığında, bu zararı adaya rücu edebilir veya zararın karşılanması için hukuki işlem ve eylemlerde bulunabilir, gerektiğinde adayı bilgilendirmek kaydıyla hesabını dondurabilir veya kapatabilir. Şirket, verilen bilgilerin hukuka uygunluğunu ve yükümlülükle uyumu, ifade özgürlüğü gibi temel hak ve özgürlükleri ve kamu yararı gibi hukuka uygunluk sebeplerini de dikkate alarak değerlendirmektedir.

Adayların yükümlülük ve sorumlulukları aşağıda sıralanmıştır.

 1. Platforma aday tarafından girilen bütün kişisel veriler doğru ve güncel olmalıdır.
 2. Şirket tarafından talep edildiği takdirde adaya ait kişisel verilerin doğrulamanın onaylanabilmesi gerekmektedir.
 3. Kişisel verilerde değişiklik veya güncelleme gerektiği takdirde ilgili kısımları güncellenmesi gerekmektedir. Aksi takdirde söz konusu bilgilerin doğru olduğu kabul edilecektir.
 4. Başvuru süreçlerinde adaya iletilen kişisel verileri ilgisiz üçüncü kişilerle paylaşmayacağını taahhüt eder.
 5. Hesap yalnızca adaya bu nedenle; güçlü ve güvenli bir şifre seçmeyi, şifreyi güvende ve gizli tutmayı, hesabın herhangi bir kısmını başkasına vermemeyi ve bu kapsamda Yasalara ve Sözleşme'ye uymayı kabul etmektedir. Bütün makul önlemler alınmasına rağmen hesabın ilgisiz kişilerce ele geçirilmesi veya adayın elinde olmayan sistemsel sebepler dışında hesap ile ilgili yapılan her türlü eylemden aday sorumludur.
 6. Aday, Platform’da herhangi bir kişiye ait bilgileri kullanarak taklit hesap açamaz.
 7. Adayın, özgeçmiş bilgileri dahil Platform’da girdiği bilgiler, yanıltıcı veya yanlış, eski işverenleri dahil herhangi bir üçüncü kişiyi kötüleyici, kişilerin temel hak ve özgürlüklerini ihlal edebilecek veya haksız rekabete yol açan beyanlar içeremez.
 8. Aday, Platform’da ve özgeçmiş bilgilerinde, gerekmedikçe ve amacına uygun olmadıkça, ilgisiz üçüncü kişilerin, başta özel nitelikli kişisel veriler olmak üzere, kişisel verilerine yer veremez, herhangi bir tüzel veya gerçek kişi ile arasındaki gizliliğe dair anlaşmaları ihlal edemez.
 9. Aday, Platform’da, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu kapsamında suç sayılabilecek hakaret, iftira, tehdit vb. nitelikteki içeriklere yer veremez.
 10. Aday, hukuka aykırı veya suç teşkil eden eylemleri, organizasyonları teşvik eden ve destekleyen içeriklere yer veremez.
 11. Aday, kandırma, şaşırtma, haksız kazanç elde etme veya sair sebeplerle birden fazla hesap açamaz, hesabını satışa koyamaz ve başkalarına kendi yararlarına veya üçüncü kişi yararına kullandıramaz.
 12. Üçüncü kişilerin marka ve telif hakkı gibi fikri mülkiyet haklarını ihlal edecek nitelikte içeriklere yer veremez.

İLETİŞİM BİLGİLERİ

TR Eğitim ve Teknoloji Anonim Şirketi

İletişim Bağlantısı: https://vizyonergenc.com/bize-ulas

Adres: Balgat Mahallesi 1419 Caddesi No:16/1 Çankaya/Ankara

(Video) Flutter ile Mobil Uygulama Geliştirme

Kargo Adresi: Üniversiteler Mh., Türk Havacılık Ve Uzay Sanayi, Teknokent Tusaş Ar-ge Binası B Blok, 06800 ODTÜ Teknokent/Çankaya/Ankara

Videos

1. Vizyoner Genç Teknoloji Sunumları
(Vizyoner Genç)
2. KÖK 2021 Çıraklarımızla Eğitim ve Fotoğraf Çekimi
(Vizyoner Genç)
3. Vizyoner Genç Teknoloji Sunumları
(Vizyoner Genç)
4. KÖK Programı Başladı!
(Vizyoner Genç)
5. ASELSAN Stajı İle İlgili Merak Edilenler
(Vizyoner Genç)
6. Vizyoner Genç Teknoloji Sunumları - PLM: Ürün Yaşam Döngüsü
(Vizyoner Genç)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Rubie Ullrich

Last Updated: 02/12/2023

Views: 5798

Rating: 4.1 / 5 (52 voted)

Reviews: 83% of readers found this page helpful

Author information

Name: Rubie Ullrich

Birthday: 1998-02-02

Address: 743 Stoltenberg Center, Genovevaville, NJ 59925-3119

Phone: +2202978377583

Job: Administration Engineer

Hobby: Surfing, Sailing, Listening to music, Web surfing, Kitesurfing, Geocaching, Backpacking

Introduction: My name is Rubie Ullrich, I am a enthusiastic, perfect, tender, vivacious, talented, famous, delightful person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.